Skip to main content

Una altra passa cap a la descarbonització a La Pirata. Estrenem generador de nitrogen que ens permetrà estalviar més d’un 80% de CO2.

La descarbonització en l’elaboració de cervesa

Com segurament sabeu, l’oxigen és el principal causant de l’envelliment de la cervesa. És per això que la tasca del cerveser (entre d’altres!) és mantenir els nivells d’oxigen a la cervesa els més baixos possibles (amb lectures per sota de les 100 parts per bilió). Per aconseguir-ho, necessitem un gas inert per tal de desplaçar l’aire dels tancs d’acondicionament (Bright Tank), per transferir la cervesa d’un tanc a un altre o bé per inertitzar les ampolles, llaunes o barrils.


El CO2 fet servir en aquestes operacions és deixat anar a l’atmosfera amb el conseqüent perjudici per al nostre planeta. Tonelades de CO2 alliberades a l’atmosfera agreujant l’efecte hivernacle i l’augment de la temperatura de la Terra.

A La Pirata, en el nostre afany per reduir l’empremta que les nostres cerveses provoquen al planeta, hem invertit en un generador de nitrogen que ens permetrà estalviar més d’un 80% del CO2 que consumim i deixem anar a l’atmosfera, avançant cap a la descarbonització. El generador separa el nitrogen de l’aire a través d’unes membranes, deixant anar bàsicament O2 i aconseguint una puresa del 99,999%.

Són petites passes, però fermes i amb determinació. Perquè no hi ha pla B, entre totes salvarem el planeta. Perquè és l’únic planeta que coneixem on hi ha cervesa.

(english)
La Pirata continues to move towards decarbonisation

Another step towards decarbonisation in La Pirata. We are launching a nitrogen generator that will allow us to save more than 80% of CO2.

Brewing decarbonization

As you probably know, oxygen is the main cause of beer aging. This is why the brewer’s job (among others!) is to keep the oxygen levels in the beer as low as possible (with readings below 100 parts per trillion). To achieve this, we need an inert gas in order to displace the air in the conditioning tanks (Bright Tank), to transfer the beer from one tank to another or to inert the bottles, cans or barrels.

The CO2 used in these operations is released into the atmosphere with consequent damage to our planet. Tons of CO2 released into the atmosphere aggravating the greenhouse effect and the increase in Earth’s temperature.


At La Pirata, in our desire to reduce the footprint that our beers cause on the planet, we have invested in a nitrogen generator that will allow us to save more than 80% of the CO2 we consume and release into the atmosphere. The generator separates the nitrogen from the air through membranes, essentially releasing O2 and achieving a purity of 99.999%.

They are small steps, but firm and with determination. Because there is no plan B, together we will save the planet. Because it is the only planet we know where there is beer.

#lapiratabrewing #carbonnegative #zeroemissions #sustainable #craftbeer #cervesaartesana #nitrogengenerator #decarbonisation #beer #co2 #nitrogen #planet #atmosphere

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

¿Eres mayor de edad?